Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Your search results

Κώδικας Δεοντολογίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Σ.Ε.Κ.) 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Σ.Ε.Κ. είναι προϊόν μελέτης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποίησε επί εξάμηνο η ομάδα εργασίας του Σ.Ε.Κ στην οποία συμμετείχαν τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Σάββας Σαββαϊδης, Θωμάς Στεφάνου, Νίκος Μάλτος και Τάκης Αλαμπασίνης.

Ο Κώδικας παρουσιάσθηκε σε ημερίδα του Σ.Ε.Κ στις 26 Μαρτίου 2000 και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια των μελών του Συνδέσμου στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Κ στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2000.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.- Ο παρών Κώδικας είναι δεσμευτικός για τα μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ. Έχει σκοπό την καθιέρωση υψηλών προδιαγραφών στην άσκηση του επαγγέλματος του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων.

1.2.- Ο Μεσίτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος με ίδιους πόρους ενεργεί ως μεσάζων για την αγοραπωλησία , αντιπαροχή και μίσθωση ακινήτων, προσφέροντας τις σχετικές υπηρεσίες και εισπράττοντας αμοιβή.

1.3.- Ο Μεσίτης μέλος του Σ.Ε.Κ οφείλει να εναρμονίσει τις πρακτικές του με τα παρακάτω νομοθετήματα:

1.3.α.- Αστικό Κώδικα – Περί Συμβάσεων.

1.3.β.- Αστικό Κώδικα – Περί Μεσιτείας.

1.3.γ.- Τις διατάξεις του Π.Δ 248/93 (Φ.Ε.Κ 108 τ.Α/28-6-1993) «Περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων».

1.3.δ.- Τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του καταναλωτή.

1.3.ε.- Τις διατάξεις του Νόμου για την διαχείριση αρχείου προσωπικών πληροφοριών.

1.4.- Ο Μεσίτης αμείβεται και από τα δύο μέρη. Ως εκ τούτου τα μέλη του Σ.Ε.Κ καλούνται να προστατεύσουν τα συμφέροντα και των δύο μερών.

1.5.- Ο Μεσίτης μέλος του Σ.Ε.Κ οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την υπηκοότητα, το φύλο ή την θρησκεία τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και ενημερώνοντας τους υποψήφιους αγοραστές για τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στις παραμεθόριες περιοχές.

1.6.- Ο Μεσίτης μέλος του Σ.Ε.Κ δεν πρέπει να αποκρύπτει ελαττώματα πωλούμενου ακινήτου που έχουν υποπέσει στην αντίληψη του.

1.7.- Στο πλαίσιο της αμερόληπτης και διαφανούς συνεργασίας, τα μέλη του Σ.Ε.Κ, θα πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους πελάτες τους σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας στην οποία εμπλέκεται προσωπικό ή οικονομικό ενδιαφέρον, πέραν εκείνου της συμφωνηθείσας αμοιβής.

1.8.- Ο Μεσίτης μέλος του Σ.Ε.Κ οφείλει να προστατεύει το επαγγελματικό απόρρητο, σεβόμενος την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής και της οικονομικής κατάστασης των συναλλασσομένων μαζί του τα οποία και δεν δημοσιοποιεί.

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

2.1.- ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ:

2.1.1.- Οποιαδήποτε ανάθεση πώλησης, αντιπαροχής, εκμίσθωσης ή υπόδειξη αγοράς, αντιπαροχής ,leasing ακινήτων, ανταλλαγής, μίσθωσης, πρέπει να είναι έγγραφη, υπό την μορφή εντολής μεσιτείας, η οποία θα συμπληρώνεται με σαφήνεια ως προς την διάρκεια, αμοιβή, τιμή ακινήτου και ακριβή περιγραφή. Οι εντολές μεσιτείας θα πρέπει να υπογράφονται από τον εντολέα πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια διαμεσολάβησης.

2.1.2.- Τα μέλη του Σ.Ε.Κ προτείνεται να χρησιμοποιούν εντολές μεσιτείας για τις οποίες έχει προηγηθεί έγκριση της Γ.Σ του Σ.Ε.Κ.

2.1.3.- Η συμφωνηθείσα αμοιβή μεσιτείας οφείλεται μόνο όταν εκπληρωθεί η εντολή. Σε περίπτωση προσυμφώνου, είτε με το τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είτε με τον τύπο του ιδιωτικού συμφωνητικού προκαταβολής, ο Μεσίτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει μέχρι και το ήμισυ της συμφωνηθείσας αμοιβής του, ανεξάρτητα εάν το προσύμφωνο καταλήξει τελικά σε οριστικό συμβόλαιο.

2.1.4.- Εξαιρείται από την προηγούμενη παράγραφο η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως π.χ. εκτιμήσεις ακινήτων, έρευνες αγοράς κτλ στις οποίες η αμοιβή είναι ανεξάρτητη από την έκβαση της αγοραπωλησίας . Θα πρέπει οποιαδήποτε ανάθεση συμβουλευτικής υπηρεσίας να είναι επίσης έγγραφη στην οποία θα προβλέπεται με σαφήνεια το ύψος της αμοιβής.

2.1.5.- Οι υποδείξεις σε υποψήφιους αγοραστές έχουν ισχύ για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την ημέρα υπόδειξης.

2.1.6.- Συνεργασία στην διεκπεραίωση της εντολής μεσιτείας με άλλα μεσιτικά γραφεία γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση του εντολέα και σχετική άδεια του.

2.1.7.- Πριν από την υπογραφή μιας εντολής θα πρέπει να ερωτάται ο εντολέας (πελάτης), εάν έχει ήδη δώσει παρόμοια εντολή και σε άλλο μεσίτη. Σε περίπτωση ύπαρξης εντολής κατ’ αποκλειστικότητα σε άλλο μεσιτικό γραφείο μη μέλος του Σ.Ε.Κ, ο Μεσίτης μέλος του Σ.Ε.Κ, θα δεχθεί να αναλάβει την ανάθεση, αφού ενημερώσει τον εντολέα για την υποχρέωση διπλής αμοιβής. Οι αμοιβές σε κάθε περίπτωση συμφωνούνται με σαφήνεια και εγγράφως πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια διαμεσολάβησης.

2.2.- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ:

2.3.1.- Πωλητήριες πινακίδες αναρτώνται μόνο μετά την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και μόνο κατά την διάρκεια αποκλειστικής ανάθεσης πώλησης.

2.3.2.- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόσυρση πινακίδας άλλου μεσίτη χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

2.3.3.- Οι δημοσιεύσεις – αγγελίες θα πρέπει να είναι ακριβείς και θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια ότι πρόκειται για αγγελίες ή καταχωρήσεις μεσιτικού γραφείου.

3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ): 

3.1.- Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός των μεσιτών, συμβάλλουν θετικά στην κοινωνική εικόνα του μεσιτικού επαγγέλματος, γι’ αυτό ο μεσίτης, μέλος του Σ.Ε.Κ, οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι ή δεν είναι μέλη του Σ.Ε.Κ.

3.2.- Με στόχο την αποφυγή δημιουργίας επαγγελματικού ανταγωνισμού και πιθανών διενέξεων, τα μέλη του Σ.Ε.Κ θα επιδιώκουν σε κάθε περίπτωση εντολές μεσιτείας κατ’ αποκλειστικότητα, εκτός εάν ο πελάτης αρνείται την υπογραφή τέτοιας εντολής.

3.3.- Οι εκτιμήσεις που δίδονται από μέλη του Σ.Ε.Κ πριν την ανάθεση πώλησης θα πρέπει να είναι αντικειμενικές και όχι υπερτιμημένες με σκοπό την απόκτηση της εντολής πώλησης.

3.4.- Σε περίπτωση συνεργασίας δύο μεσιτών, μελών του Σ.Ε.Κ, οι αμοιβές μεσιτείας θα κατανεμηθούν με συμφωνία που θα προηγηθεί της συνεργασίας.